Skip to main content

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „Gėlės studija“, veikiančios adresu Šv. Mikalojaus g. 5-2, Vilnius, elektroninis paštas [email protected] ir kurios įmonės kodas yra 125279313 (toliau – Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės https://www.gele.lt/ (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.
 2. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie lankosi šioje Įmonei priklausančioje interneto svetainėje (https://www.gele.lt/), naudojasi svetainės informacija ir joje teikiamomis paslaugomis. 
 3. Duomenų subjektu šioje Politikoje laikomas bet koks fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko UAB „Gėlės studija“.
 4. Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą interneto svetainėje, Lankytojas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jų laikytis.
 5. Duomenų valdytojas užtikrina, kad priimdamas ir įgyvendindamas šią Politiką siekia įgyvendinti šiuos esminius su asmens duomenų tvarkymu susijusius principus:
 • Asmens duomenys Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Asmens  duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 • Tolesnis asmens duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
 • Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • Dedamos pastangos, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant poreikiui per protingą terminą nuo pasikeitimo fakto būtų atnaujinami;
 • Imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba per protingą terminą ištaisomi (tikslumo principas);
 • Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; 
 • Asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais, viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti Duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • Asmens duomenys, atsižvelgiant į Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų bendrinį pobūdį, tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo asmens duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
 • Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).
 1. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.
 2. Rekomenduojame Jums skirti laiko ir išsamiai susipažinti su šia Privatumo politika.
 3. Jei nesutinkate su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, turite teisę nepateikti Įmonei savo asmens duomenų. Taip pat, jei tam tikrus Jūsų Asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo pagrindu, bet kada galite tokį sutikimą atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
 4. Ši Privatumo politika paaiškina, kaip Įmonė renka ir naudoja Jūsų asmens duomenis, kai Jūs:
 • Lankotės Įmonės valdomoje Svetainėje ir/ar Įmonės socialinių tinklų paskirose arba naudojatės jų suteikiamomis galimybėmis;
 • Siekiate sudaryti ar sudarote sutartį su Įmone;
 • Įsigyjate Įmonės teikiamas paslaugas;
 • Sutinkate gauti Įmonės siunčiamus tiesioginės rinkodaros pranešimus ar užsisakote Įmonės naujienlaiškį;
 • Teikiate Įmonei savo prekes ar paslaugas;
 • Susisiekiate su Įmonės klientų aptarnavimo skyriumi;
 • Kitaip bendraujate ar bendradarbiaujate su Įmone kaip klientas, tiekėjas ar kitas asmuo, turintis su Įmone verslo ar vartojimo santykių.

 1. Už asmens duomenų apsaugą Įmonėje atsakingo asmens kontaktiniai duomenys: el. paštas: [email protected].

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR RENKAMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

 1. Atsižvelgiant į tai, kas Jūs esate (klientas, tiekėjas, Svetainės lankytojas ir t. t.) ir kaip su Įmone bendraujate (gyvai, internetu, telefonu ir t. t.), Įmonė gali tvarkyti skirtingus Jūsų Asmens duomenis.
 2. Žemiau rasite Asmens duomenų, kuriuos mes galime rinkti, kategorijas:
Duomenų tvarkymo tikslasDuomenų kategorijos ir tvarkomi asmens duomenysDuomenų tvarkymo terminasDuomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Užsakymo pateikimasAsmens tapatybės nustatymo duomenys: vardas *
Kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas, telefono numeris, adresas (kai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu)*
Paslaugos duomenys: pirkimo data, aprašymas, kaina*
Apmokėjimo duomenys banko sąskaitos numeris, prekių aprašymas, kaina
Asmens duomenys saugomi sutarties galiojimo laikotarpiu bei 10 metų nuo sutarties pasibaigimo dienos (vadovaujantis LR Vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. (įsak. Nr. V-100) patvirtinta Bendrąja dokumentų saugojimo terminų rodykle)Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas) 
Svetainės administravimasPaskyros prisijungimo informacija: prisijungimo vardas, slaptažodis Asmens duomenys yra saugomi aktyvaus paskyros naudojimo laikotarpiu ir 1 metus po paskutinio prisijungimo prie paskyros nustojus ja naudotisTvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas)

*pažymėtų duomenų pateikimas yra būtinas, jei pageidaujate su Įmone sudaryti sutartį ar pateikti užklausą internetinėje svetainėje.

KAM TEIKIAMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS

 1. Įmonė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.
 2. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų centrų, prieglobos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, saugos paslaugas teikiančios saugos tarnybos ir pan.
 3. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
 4. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.
 5. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

KAIP UŽTIKRINAME JŪSŲ DUOMENŲ SAUGUMĄ

 1. Siekdama apsaugoti Jūsų duomenis, Įmonė imasi tinkamų priemonių, atitinkančių duomenų apsaugos ir duomenų saugumo įstatymus ir taisykles, įskaitant reikalavimą Įmonės paslaugų teikėjams/pasitelktiems duomenų tvarkytojams naudoti tinkamas priemones Jūsų asmens duomenims ir jų konfidencialumui apsaugoti.
 2. Priklausomai nuo šiuolaikinių technologijų, priemonių įgyvendinimo kainos ir saugotinų duomenų pobūdžio, Įmonė yra įsidiegusi technines ir organizacines priemones, apsaugančias nuo tokių pavojų kaip Jūsų duomenų sunaikinimas, praradimas, pakeitimas, neteisėtas atskleidimas ar neteisėta prieiga prie jų.

JŪSŲ PAREIGOS

 1. Norėtume Jums priminti, kad Jūsų pareiga yra užtikrinti, kiek tai priklauso nuo Jūsų, kad duomenys, kuriuos mums pateikiate būtų tikslūs, išsamūs ir atnaujinti. Be to, jeigu Jūs pateikiate mums kitų asmenų duomenis, Jūsų pareiga yra gauti bei teikti mums tokią informaciją laikantis teisinių reikalavimų. Pavyzdžiui, Jūs turite informuoti kitus asmenis, kurių duomenis Įmonei pateikiate, apie šios Privatumo politikos turinį ir gauti jų sutikimą dėl tokio asmens duomenų pateikimo.

JŪSŲ TEISĖS

 1. Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.
 2. Turite teisę, susipažinti su mūsų tvarkomais, Jūsų asmens duomenimis:
  • Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu [email protected].
 3. Turite teisę, reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų duomenis.
  • Jeigu manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu [email protected].
 4. Turite teisę, nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:
  • Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, nepaisant jūsų prieštaravimo, esant pagrįstoms motyvuotoms priežastims toliau tvarkyti duomenis, mes tęsime jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu [email protected].
 5. Turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam):
  • Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu [email protected].
 6. Turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą:
  • Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu [email protected].
  • Turite teisę su skundu dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją tiesiogiai arba el. paštu [email protected].

INFORMACIJA APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS

 1. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad galėtų atkirti vienus Internetinės svetainės naudotojus nuo kitų. Slapukų pagalba Duomenų valdytojas siekia užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę. 
 2. Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, kurie saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).
 3. Įmonė naudoja žemiau nurodytas slapukų kategorijas:
  • Griežtai privalomi slapukai: slapukai būtini sistemos veikimui užtikrinti. Pavyzdžiui, kai kurie slapukai leidžia mums nustatyti registruotus vartotojus ir užtikrinti jų galimybę prieiti prie visos sistemos. Jei vartotojas atsisako šių slapukų, jis gali nebematyti viso sistemos turinio;
  • Veikimą gerinantys slapukai: slapukai, leidžiantys analizuoti, kaip vartotojai naudojasi sistema, ir stebėti sistemos darbą. Tai leidžia Įmonei pasirinkti tinkamus pasiūlymus ir greitai nustatyti bei pašalinti bet kokias problemas, taip užtikrinant aukštą naršymo kokybę. Pavyzdžiui, našumo slapukai leidžia sekti, kurie puslapiai yra populiariausi, ir nustatyti, kodėl kai kuriuose puslapiuose rodomi klaidos pranešimai;
  • Funkciniai slapukai: slapukai, leidžiantys įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos svetainei / mobiliajai programėlei, kad Įmonė galėtų suteikti patobulintas funkcijas;
  • Tiksliniai slapukai: Įmonė gali naudoti slapukus, kad vartotojams būtų rodomos reklamos, kuriuose reklamuojamos Įmonės parduodamos prekės/produktai, dominantys konkrečius vartotojus. Atkreipkite dėmesį, kad Įmonė neleidžia trečiosioms šalims reklamuoti savo gaminių ir paslaugų Įmonės Svetainėje
 4. Internetinėje svetainėje https://www.gele.lt/ naudojami šie slapukai:
TipasSlapuko pavadinimasPaskirtisDomenasGaliojimo terminas
FunkcinisPHPSESSIDPHPSESSID slapukas leidžia svetainėms saugoti serijinius būsenos duomenis. Svetainėje jis naudojamas norint sukurti vartotojo sesiją ir perduoti būsenos duomenis per laikiną slapuką, kuris paprastai vadinamas sesijos slapuku. Kadangi PHPSESSID slapukui netaikomas laikas, jis dingsta, kai naršyklės lanagas uždaromas.https://www.gele.lt/Sesija
cookielawinfo-checkbox-performanceSlapukas yra skirtas patikrinti, ar vartotojas pažymėjo, kad sutinka naudoti funkcinius slapukus.1 diena
cookielawinfo-checkbox-othersSlapuko paskirtis yra patikrinti ar vartotojas sutiko naudoti kategorijos “Kiti” slapukus.11 mėnesių
cookielawinfo-checkbox-advertisementSkirtas patikrinti, ar vartotojas pažymėjo, kad sutinka naudoti reklaminius slapukus.1 metai
cookielawinfo-checkbox-analyticsŠio slapuko tikslas yra patikrinti, ar vartotojas yra davęs sutikimą naudoti slapukus, priklausančius kategorijai „Analitiniai slapukai“.1 metai
cookielawinfo-checkbox-functionalŠio slapuko tikslas yra patikrinti, ar vartotojas yra davęs sutikimą naudoti slapukus, priklausančius kategorijai „Funkciniai“.1 metai
cookielawinfo-checkbox-necessaryŠio slapuko tikslas yra patikrinti, ar vartotojas yra davęs sutikimą naudoti slapukus, priklausančius kategorijai „Būtinieji“.1 metai
mailchimp_landing_siteSaugo informaciją apie tai, kuris puslapis buvo aplankytas prieš tai. Slapuką nustato el. pašto rinkodaros tarnyba „MailChimp“.1 mėnuo
_gaSlapukas naudojamas norint apskaičiuoti lankytojo, seanso, kampanijos duomenis ir stebėti svetainės naudojimą svetainės analizės ataskaitai. Slapukai saugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą skaičių unikaliems lankytojams identifikuoti.2 metai
Funkcinis_gidSlapukas naudojamas saugoti informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine. Padeda sukurti ataskaitą apie tinklalapio naudojimo rodiklius. Surinkti duomenys, įskaitant lankytojų skaičių, šaltinį, iš kur jie atėjo, ir puslapiai buvo paviešinti anoniminiu pavidalu.https://www.gele.lt/1 diena
Facebook pixelŠis slapukas atsakingas už vartotojų srautų iš Facebook sistemos analizę.Sesija
Būtinasiswordpress_logged_in_xxxxxTurinio valdymo sistemos WordPress slapukas, skirtas atpažinti prisijungusį svetainės naudotoją ir nustatyti, kada jis yra prisijungęs.Sesija
wordpress_sec_xxxxxxSlapukas, skirtas vartotojų duomenų apsaugaiSesija
woocommerce_cart_hashWordPress įskiepio „Woocomerce“ tinkamo funckionalumo veikimo  užtikrinimas. Padeda „WooCommerce“ įskiepiui identifikuoti, kada įvyksta krepšelio turinio ir/ar duomenų pokytis.Sesija
wordpress_test_cookieTurinio valdymo sistemos WordPress slapukas, naudojamas patikrinti ar naršyklė palaiko slapukų įrašymą.Sesija
woocommerce_items_in_cartWordPress įskiepio „Woocomerce“ tinkamo funckionalumo veikimo  užtikrinimas.  Padeda „WooCommerce“ įskiepiui identifikuoti, kada įvyksta krepšelio turinio ir/ar duomenų pokytis.Sesija
wp_woocommerce_session_WordPress įskiepio „Woocomerce“ tinkamo funckionalumo veikimo  užtikrinimas. Šiame slapuke saugomas unikalus kliento kodas, kuris susieja klientą su vartotojo prekių krepšelio informacija, kuri saugoma duomenų bazėje. 2 dienos
tk_aiSaugo atsitiktinai sugeneruotą anoniminį ID. Tai naudojama tik informacijos suvestinės (/wp-admin) srityje naudojimo stebėjimui, jei šis slapukas yrai įgalintas.Sesija
BūtinasisCookieLawInfoConsentŠis slapukas skirtas atpažinti vartotojo slapukų nustatymus.https://www.gele.lt/1 metai
viewed_cookie_policySkirtas patikrinti, ar vartotojas pažymėjo, kad sutinka naudoti slapukus. Slapukas nekaupia jokių asmeninių duomenų.1 metai
BendrasjetpackState[module]Saugo būsenų savybių pavadinimus perduotus vartotojui užklausų atlikimo metu.Sesija

Vartotojas savo slapukų pasirinkimus gali keisti:

KEISTI SLAPUKŲ NUSTATYMUS
 1. Internetinėje svetainėje naudojami slapukai neleidžia nustatyti internetinio puslapio naudotojo tapatybės. Apsilankymas Internetinėje svetainėje registruojamas anonimiškai, atpažįstant asmeninį kompiuterį, mobilųjį telefoną ar planšetinį kompiuterį ir IP adresą, o tokia surinkta informacija nėra teikiama trečiosioms šalims, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus.
 2. Atidarant Internetinę svetainę ir iššokusiame laukelyje paspaudžiant mygtuką „Sutinku“, naršantis asmuo sutinka, kad slapukai būtų išsaugoti jo kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje. 
 3. Norėdamas atšaukti duotą sutikimą, naršantis asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų.
 4. Slapukų surinkti Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB, bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.
 5. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, Internetinėje svetainėje taikomos saugumo priemonės, kurios užkirstų kelią neteisėtam asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 2. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties asmens ar trečiųjų asmenų, veikiančių su asmens žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Interneto svetainės naudojimo. 
 3. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar asmeniu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
 4. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
 5. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
 6. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo asmuo ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.
 7. Visais duomenų tvarkymo klausimais, su mumis galite susisiekti elektroniniu paštu [email protected].
 8. Ši Privatumo politika taikoma nuo 2021 m. kovo 5 d.